Jak úspěšně žádat o dotaci

1. Zajistěte si odborníka na zpracování projektové dokumentace. Jak ho najít? Vybírejte ze seznamu České komory autorizovaných inženýrů a techniků, který je uveden na www.ckait.cz. V případě zateplování můžete využít také architekty.

2. Vyberte si dodavatele. Nejjednodušší je volit ze Seznamu odborných dodavatelů uvedeného na stránkách programu - www.zelenausporam.cz. Pokud si vyberete dodavatele, který v seznamu není, požádejte ho, aby se do seznamu zapsal: je to jednoduché a bezplatné.

3. Vyplňte žádost o dotaci. Formulář získáte buď na najbližším krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR, nebo je ke stažení na www.zelenausporam.cz. Ve spolupráci s projektantem vyplňte krycí list a obstarejte si všechny potřebné dokumenty, které jsou jako přílohy k žádosti požadovány.

4. S vyplněným formulářem a přílohami osobně kontaktujte pracovníky nejbližšího krajského pracoviště fondu. Ti vaší žádost prověří. Bude-li žádost v pořádku vyplněna, zároveň ji potvrdí. Zde vám také v případě nedostatků či chyb pomohou žádost opravit.

5. Zhruba do dvou měsíců obdržíte vyrozumění o poskytnutí podpory. Vyrozumění bude obsahovat číslo žádosti a vyčíslení maximální částky, kterou můžete získat. Skutečná výše dotace pak závisí na splnění záměru realizace a na doložení uznatelných nákladů v očekávaném rozsahu.

6. Dotaci máte rezervovánu, zbývá jen dokončit samotný projekt. Na dokončení máte 18 měsíců u zateplení, 24 měsíců při stavbě pasívního domu a 6 měsíců při výměně zdroje pro vytápění nebo ohřev vody. Samozřejmě můžete žádat také na již realizované projekty, které ovšem byly dokončeny po 1. dubnu 2009.

7. Po dokončení projektu znovu navštivte krajské pracoviště SFŽP ČR, kde se prokážete vyrozuměním o poskytnutí podpory, předložíte faktury s tzv. položkovým rozpočtem (vzor je na webu programu) a doložíte, že realizace projektu byla dokončena. Jak? Buď předložíte kolaudační souhlas, nebo oznámení o užívání stavby, anebo předávací protokol.

8. Velmi rychle vám bude poštou doručena smlouva. Podepíšete ji a zašlete Státnímu fondu životního prostředí ČR. Dotační částka pak bude přibližně do měsíce převedena na váš účet, jehož číslo jste uvedli v žádosti.

Vaše dotazy k dotačnímu programu můžete take předkládat na dotazy@zelenausporam.cz, nebo na zelené lince 800 260 500.